Jia Wei Xiao Yao Pian

Guang Ci Tang


$ 11.00
Jia Wei Xiao Yao Wan is an enhanced form of Xiao Yao Wan, a well-known ancient Chinese herbal formula for Liver Qi stagnation.

 

A proprietary blend of:

Bupleurum root
(Chai Hu)
Dong quai root
(Dang Gui)
Chinese peony root
(Bai Shao)
bai-zhu atractylodes rhizome (Bai Zhu)
Poria sclerotium
(Fu Ling)
Chinese licorice root
(Gan Cao)
Tree peony bark
(Mu Dan Pi)
Gardenia fruit
(Zhi Zi)
Chinese mint aerial part
(Bo He)
Ginger rhizome fresh (Sheng Jiang)

 

Other ingredients: corn starch, dextrin, magnesium stearate

 


Share this Product