Xiao Chai Hu Wan

Herbal Times


$ 15.50
Chai Hu (Bupleurum Root): 28%; Huang Qin (Chinese Skullcap Root): 14%; Dang Shen (Codonopsis Root): 14%; Ban Xia (Jiang) (Processed Pinella): 14%; Da Zao (Jujube (Black)): 14%; Gan Cao (Licorice Root): 9%; Sheng Jiang (Fresh Ginger): 7%

Share this Product